ส ำ นั ก ง า น เ ก ษ ต ร อ ำ เ ภ อ ท่ า ลี่
http://loei.doae.go.th/thali
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติท่าลี่
ประวัติสำนักงาน
ท่องเที่ยวท่าลี่
 

...ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่ง...พระธาตุสัจจะะเเป็นศักดิ์ศรี...เมืองคนดีมีคุณธรรม...มะค่ายักษ์สูงใหญ่...แก่งโตนน้ำใส...น้ำตกห้วยไค้สูงชัน...อุดมพืชพันธุ์นานา...สมญานามว่าแผ่นดินทอง...บรรณศักดิ์ วรรณะเดชะ
เกษตรอำเภอท่าลี่
 
   
    Link  หน่วยงานในสังกัด
 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
     สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  >> สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
      เขต 1 จ.ชัยนาท
      เขต 2 จ.ราชบุรี
      เขต 3 จ.ระยอง
      เขต 4 จ.ขอนแก่น
      เขต 5 จ.สงขลา
      เขต 6 จ.เชียงใหม่
  >> สำนักงานเกษตรจังหวัด
      กาฬสินธุ์
      ขอนแก่น
      ชัยภูมิ
      นครพนม
      นครราชสีมา
      บุรีรัมย์
      มหาสารคาม
      มุกดาหาร
      ยโสธร
      ร้อยเอ็ด
      เลย
      ศรีสะเกษ
      สกลนคร
      สุรินทร์
      หนองคาย
      หนองบัวลำภู
      อำนาจเจริญ
      อุดรธานี
      อุบลราชธานี
  >> สำนักงานเกษตรอำเภอ
      เมืองเลย 
      วังสะพุง 
      ภูกระดึง
      เชียงคาน
      ด่านซ้าย  
      ท่าลี่
      ปากชม  
      ภูเรือ
      ภูหลวง
      นาแห้ว 
      นาด้วง
      ผาขาว
      หนองหิน
      เอราวัณ
    
    Link  เลย
 

    จังหวัดเลย 
   สำนักงานคลังจังหวัดเลย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย
   โรงพยาบาล เลย

 
  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
   
ถานีพัฒนาที่ดินเลย
   สำนักงานแรงงานจังหวัด
   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
   สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
   สำนักงานประมงจังหวัด
   สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด
   สำนักงานโยธาธิการ จังหวัด
   สำนักงานขนส่ง จังหวัด
   สำนักงานประกันสังคม จังหวัด
   สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด
   สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด
   สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด
   สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
   ตำรวจภูธร จังหวัดเลย
   ตำรวจภูธร อำเภอท่าลี่
   ตำรวจภู
ธร ตำบลโพนทอง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

 
       
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอท่าลี่ ตรวจเยี่ยมกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ประจำตำบลหนองผือ โดยมีนายบรรณศักดิ์ วรรณะเดชะ เกษตรอำเภอท่าลี่ให้การต้อนรับ (19/03/2550)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจการเกษตรพอเพียง ปี 2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี และนายสุทัศน์ บุตรสระเกศ   (28/02/2550)

นายไพทูรย์ ยาบุษดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจการเกษตรพอเพียงไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอท่าลี่ (02/03/2550)

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงานให้มีความสวยงาม และสะอาด สะดวกปลอดภัย (28/02/2550)

นางหทัยรัตน์ พลซา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประชุมชี้แจงโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  (19/02/2550)

ประชาสัมพันธ์     

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร....รายละเอียด03/03/2007

 
 

 


เกร็ดความรู้     

 

 

 

 

 

 

    การรายงานต่างๆ    
 
    
   การเปลี่ยนความเครียด ให้เป็นความสุข  
   มหันตภัย ในอาหาร  
   ผลไม้ และน้ำผลไม้ กินเท่าไรถึงจะดี? 
 
     
  วิสาหกิจชุมชน
  เกษตรอินทรีย์
  คลินิคพืช
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  จักรกลเกษตรในไร่นา

  ห้องสมุดความรู้การเกษตร
  ระบบให้น้ำพืช
  วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว
  การแปรรูปผลผลิต
  พลังงานทดแทน
  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
  สบู่ดำ
 
     
     ข้าว / พืชไร่ / ไม้ผล / พืชผัก / ไม้ดอกไม้ประดับ / หม่อนไหม
 
          
ข้อมูลจาก http://thaicert.nectec.or.th/
    VBS.Godzilla (Hacked by Godzilla) 29 พ.ย. 2549
    ประกาศแจ้งเตือนระวังการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน
ผ่านการหลอกลวงแบบ Phishing
22 พ.ย. 2549

    Microsoft Word Vulnerability 7 ก.ย. 2549

    Mozilla Firefox Vulnerabilities: "iframe.contentWindow.focus()" 28 เม.ย. 2549


   
 ไฟล์เอกสาร

   
นางปทุมวัน ประจันพล
เกษตรจังหวัดเลย
 
 

 
ทดสอบความเร็วเน็ต
เว็บบอร์ดกรมส่งเสริมการเกษตร
  
    
 
    Link 
 

  ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก...
  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร ..
  สมาคมยางพาราไทย..
  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก..
  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร
  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  เกษตรซิตี้ดอทคอม

  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย
  สารสนเทศเกษตร
  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย
  ครบเครื่องเรื่องเกษตร
  
กระบองเพชรบ้านเรา
  
ก้าวทันโลกเกษตร
  
บอนไซไทย
 
 
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
    Link 
 
  ACDsee 7.0
  Ad-Aware SE Personal Edition 1.06
 
Adobe Acrobat Reader 7.0
  CuteFTP Professional 7.0.2
  Download Accelerator (DAP) 7.5
  Download ICQ 5.1
  Ipswitch WS FTP Professional v9.0

  
McAfeeVirusScan 8.0.17
     McAfee DAT File Update...
     McAfee SDAT...
  
Norton Anti Virus 2006
     NAV Seq. Version : ...
     NAV Defs Number : ...
  WebCopier 2.8
  Winamp 5.1 Full
  รวม JAVASCRIPT
  รวม Animations ไว้ตกแต่งเว็บ
  โปรแกรมและลิ้งค์ต่างๆ ข้างต้นไม่ได้เป็น
     ลิขสิทธิ์ของโฮมเพจนี้ เป็นเพียงการเชื่อมต่อ
    ไปยังแหล่งให้บริการดาวน์โหลดเท่านั้น
...
 เว็บไซต์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ค้นหาข้อมูล หน่วยงานภาครัฐ ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระต่างๆ
ไทยก๊อฟด๊อทเน็ต
 
ไทยตำบลดอทคอม
คนไทยดอทคอม
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 
G I S ระบบภูมิสารสนเทศ    สายด่วนข้อมูลภาครัฐ    ระบบ INTRANET กรมส่งเสริมการเกษตร    Webmail@doae.go.th    สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail    Link หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร    การจัดการความรู้    Multimedia เกษตร    วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
... ...
  หนังสือพิมพ์
  โทรทัศน์
•                
  เว็บดีๆ
  • ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย  
  ฟรีอีเมล์
  Search Engine
  For Webmaster

ไปบนสุด

สมุดเยี่ยม
สายตรงเกษตรอำเภอฯ

จัดทำโดย...สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 421400
0 - 4288 - 9060
 Email : Agritl@doae.go.th
แนะนำ ติชม หรือแจ้งลิ้งเสียได้ที่ผู้จัดทำโฮมเพจ   saramano@gmail.com

    

TOP
ปรับปรุงล่าสุด   Tuesday, 3/04/07 12:06
TOP